Sniegt izglītojamajiem zināšanas par produktu  pirmapstrādi,  pusfabrikātu pagatavošanu un  ēdienu gatavošanu dažāda vecuma bērniem

Sniegt izglītojamajiem pamatzināšanas par uztura un telpu sanitāri – higiēniskajām  prasībām, bērna un aukles personīgo higiēnu.

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par bērna veselības stāvokļa novērtējumu un izmaiņām tajā; par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem dažādās ar veselības problēmām saistītās situācijās. Pārzināt pirmās palīdzības aptieciņas sastāvu. Prast kontaktēties ar vecākiem un mediķiem par bērna veselības stāvokļa izmaiņām.

Sniegt izglītojamajiem  zināšanas par bērna uzturu un tā ietekmi uz bērna veselību un attīstību