Priekšmeta mērķi un uzdevumi:

  1. Veicināt izglītojamo iesaistīšanos apkārtējās vides un ainavas saglabāšanā un aizsardzībā.
  2. Izzināt dabas resursus un saprast to racionālas izmantošanas nozīmi.
  3. Veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi, ievērojot vides aizsardzības pamatprasības.
  4. Veidot priekšstatu par apkārtējā vidē notiekošiem procesiem

Mērķis - veicināt izglītojamā prasmes mērķtiecīgi plānot savu darbu mežā, ievērojot dabas, vides, darba un mežsaimniecības sertifikācijas prasības. 
Uzdevumi:
1.Izprast mežsaimnieciskā darba norises secību.
2.Ievērot dabas, vides, darba un mežsaimniecības sertifikācijas prasības.
3.Izprast individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu lietošanas nozīmi meža darbu izpildes laikā.
4.Ievērot ugunsdrošības noteikumus un rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
5.Plānot cirsmas izstrādes darbus un sastādīt cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti.